ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ УЕБ-САЙТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Настоящите Общи условия са в сила между:

Транс Уърлд Европа ООД, регистрирано в гр. София, ЕИК 131199462, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Георги Минчев №12, адрес за кореспонденция гр. София, Бул. Владимир Вазов №25, наричано по-долу за краткост Доставчик, от една страна, и от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост Клиент, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин markos.bio.
Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Доставчика и Клиентите, които ползват електронния магазин markos.bio за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, връзка (различни от тези на Общите условия) или бутон, разположен на markos.bio, се счита, че клиентът приема и е съгласен с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и с другите нормативни актове, действащи в Република България. Ако клиентът не е съгласен с тези Общи условия, не може да продължи с употребата на markos.bio.

I. ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

1.1 За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в тях, имат следното значение:
„Доставчик“ е Транс Уърлд Европа ООД, собственик на markos.bio. Доставчикът има пълните права едностранно да променя съдържанието на уеб-сайта, както и начините на достъп до него.
„Клиент“ е дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.
„Електронен магазин” е уеб-сайтът, намиращ се на markos.bio, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
„IP адрес“ е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
„Клиентски профил“ е част в уеб-сайта, която съдържа информация за Клиента. Тези данни са предоставени доброволно от Клиента при регистрацията му и се съхраняват в markos.bio, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на клиентски име и парола. В своя профил Клиентът може да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информация за всички свои поръчки за закупуване на стоки от електронния магазин, да променя паролата си за достъп и др.
„Парола“ е избрана от Клиента комбинация от символи (букви и цифри), която заедно с актуален адрес на електронна поща на клиента индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в markos.bio стоки.
„Поръчка“ е направената от Клиента заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Клиента адрес.
„Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока или услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
„Куриер“ е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Клиента адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.
„Случайно събитие“ е непредвидено към момента на подаване на поръчката обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението ѝ обективно невъзможно.
„Брошура“/„Известие“/„Бюлетин“ са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на markos.bio, а може и да се изпращат по електронната поща, ако клиентът се е абонирал за получаването на съобщенията.
„Търговски съобщения“ са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

2.1. Разглеждането на електронния магазин markos.bio е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
2.2. markos.bio е уеб-сайт за електронна търговия, в който се предлагат стоки за закупуване от клиенти. Клиентите могат да ползват информацията, публикувана в уеб-сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на уеб-сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин.
2.3. За да се пазарува от електронния магазин markos.bio, може да се използва регистрация с парола и адрес на електронна поща (е-поща). Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. При регистрацията Клиентът трябва да посочи е-поща и парола, три имена и адреси за доставка.
2.4. Данни на Клиента – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за фактуриране, телефон за връзка, актуална е-поща, които Клиентите доброволно и по собствено желание предоставят при своята регистрация в markos.bio са под закрилата на Общия регламент относно защитата на данните. Събирането и обработката на тези данни се извършва съобразно политиката на markos.bio за личните данни.
2.5. Доставчикът не продава, наема, заема, търгува, или отдава каквато и да е лична информация, събрана в markos.bio, включително данни за членство или списъци с адреси на е-поща. Всяка информация предоставена на markos.bio ще бъде пазена и няма да бъде ползвана по начин, за който Клиентът не е дал съгласието си.
2.6. Доставчикът публикува на уеб-сайта на markos.bio:
2.6.1. описание на основните характеристики и изображение на всяка стока;
2.6.2. продажната цена, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Клиенти на markos.bio да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока – информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на поръчката. Всички цени в markos.bio са с включен ДДС.
2.6.3. стойността на разходите за доставка не са включени в продажната цена. Информация за тях се предоставя при завършване на поръчката, както и в раздел „Доставка“ на всеки от артикулите.
2.6.4. правото на Клиента и условията и начина за упражняването му да се откаже от направената поръчка и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по ЗЗП;
2.6.5. всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно и преди закупуването на стоката от Клиента.
2.7. Доставчикът има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на уеб-сайта. Доставчикът има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка. Клиентът следва да следи самостоятелно на уеб-сайта на markos.bio за направените промени. В случай, че се налага промяна по отношение на направена вече поръчка и промяната засяга съществени параметри по нея като например цена, продукт, време за доставка, представител на Доставчика се свързва с Клиента, за да го уведоми за промяната и да получи информация дали Клиентът желае да закупи стоката и при променените условия.
2.8. Доставчикът има право да поставя връзки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително връзки, сочещи към други уеб-сайтове и в Клиентския профил.
2.9. Клиентът се задължава:
2.9.1. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и е-поща за кореспонденция;
2.9.2. да плати цената на заявената от него стока;
2.9.3. да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
2.9.4. да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
2.9.5. с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „Изход”;
2.9.6. да не подава фиктивни или невалидни поръчки или друга невярна информация. Клиентът носи цялата отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ.
2.9.7. да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за връщане и замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уеб-сайта markos.bio, и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
2.9.8. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
2.9.9. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
2.9.10. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други клиенти да използват markos.bio;
2.9.11. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в markos.bio и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
2.10. Клиентът има право на:
2.10.1. достъп до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
2.10.2. достъп и корекция на предоставените при регистрацията данни;
2.10.3. отказ да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания (ЗЗП) и разпоредбите на настоящите Общи условия;
2.11. При неспазване на задълженията на Клиента, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

III. РЕГИСТРАЦИЯ. БРОШУРИ

3.1. За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в markos.bio стоки, Клиентът трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на markos.bio. При попълване на електронната форма за регистрация Клиентът е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай че Клиентът предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Клиента до профила му. Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
3.2. С акта на регистрацията си Клиентът изразява съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Клиента с клаузите на настоящите Общи условия, възниква възможността същият да извършва валидни поръчки за закупуване на стоките, предлагани чрез markos.bio.
3.3. С акта на регистрацията си и приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава съгласие да получава електронна кореспонденция, информационен Бюлетин, съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез е-поща, SMS и по всякакъв електронен път. Клиентът може да се откаже от получаване на брошури и/или известия по е-поща и на мобилния си телефон по всяко време като:
3.3.1. използва специално направената връзка, която се съдържа във всяка брошура и/или известие – бутона „Отписване“ („Unsubscribe“).
3.3.2. като се свърже с Доставчика чрез посочената в markos.bio е-поща/телефон, с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия.
3.4. Ако след направен отказ от получаване на брошури и/или известия, Клиентът направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава брошури и/или известия.
3.5. Доставчикът си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данни Клиент, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.
3.6. Доставчикът включва в брошурите и/или известията само рекламна информация отнасяща се до продавани в markos.bio стоки.

IV. ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ

4.1. Клиентът получава достъп до формата за подаване на поръчки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни е-поща и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон „Вход“.
4.2. Подаването и извършването на поръчка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон „Добави в кошницата“, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката, потвърждаване на адреса за доставка, начина на плащане и потвърждение на поръчката чрез натискане на виртуален бутон „Финализирай поръчката“.
4.3. При направена поръчка, markos.bio уведомява Клиента за поръчката на посочената при регистрацията е-поща. Представител на Доставчика предприема действия за осъществяване на контакт с Клиента с оглед уточняване на доставката на заявената стока.
4.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, представител на Доставчика уведомява Клиента. Ако Клиентът не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел) или да бъде допълнително изработена, поръчката може да бъде анулирана.
4.5. Поръчки в markos.bio се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
4.6. След обработването на поръчката от страна Доставчика, се изпраща потвърждение за поръчката. Същата се изпълнява и се доставя до Клиента в рамките на 3 работни дни след датата на нейното потвърждение.
4.7. Поръчки, получени без коректни данни на Клиента или липсващи такива, се анулират, ако Доставчикът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

V. ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

5.1. След като в markos.bio постъпи поръчка от Клиент, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Клиента със съобщение по е-поща за успешно приетата поръчка.
5.2. Доставка се прави само на потвърдени поръчки. Доставка се извършва в рамките на до 3 работни дни след датата на потвърждаване на поръчката, освен ако клиентът не е уведомен за друг срок от представител на Доставчика или сам не е пожелал друг срок.
5.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници. Сроковете за доставка са посочени в раздел „Доставка“ на markos.bio.
5.4. Изпращането на поръчките се осъществява чрез доверен куриер до адрес на получателя или чрез услугите на Еконт Експрес до офис на куриера.
5.5. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида ѝ опаковка и транспорт на посочения от Клиента адрес за доставка или офис на Еконт Експрес.
5.6. Доставката се извършва до точно посочен от Клиента адрес (жилищен или служебен) или до офис на Еконт Експрес в съответното населено място.
5.7. Ако в посочения срок Клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес или не приеме стоката от офиса на Еконт Експрес, ако е избрал тази опция, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
5.7. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши с наложен платеж – плащане в брой на куриера при доставката на стоката;
5.8. За всяка поръчана стока Клиентът трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя по усмотрение на Доставчика.
5.9. Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Клиент, желаещ да заплати цената в чуждестранна валута по смисъла на Валутния закон, предприема действия по уговаряне с представител на Доставчика за изчисляването на точния размер на цената на заявената стока в съответната чуждестранна валута.
5.10. Клиентът се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

VI. ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА. РЕКЛАМАЦИЯ.

6.1. Рекламация или връщане на стока може да се предяви пред Доставчика чрез е-поща или на телефонен номер 029454717.
6.2. При рекламация, Клиентът може да избере замяна на стоката за същата без дефекти или в друг размер, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Клиентът доплаща, ако другият артикул (с който ще бъде заменена върната стока) е по-скъп или на Клиента се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Клиента цена.
6.3. Връщането на стока при отказ от направената поръчка или при рекламация, може да се направи след като вече е предявена пред Доставчика и Доставчикът е дал точни инструкции за начина на опаковане на стоката и адреса за връщането ѝ.
6.4. При замяна на стоки, транспортните разходи са за сметка на Клиента и в двете посоки.
6.5. При връщане на стоки, транспортните разходи са за сметка на Клиента от Клиента до Доставчика.

VII. КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Цялата информация, публикувана в уеб-сайта на markos.bio, е собственост на Доставчика, в това число снимки и описания на артикулите.
7.2. Забранява се копирането на текстове от markos.bio и поставянето им в други уеб-сайтове и електронни магазини без писмено съгласие Доставчика.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Доставчикът не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост, доколкото на уеб-сайта на електронният магазин се публикуват снимки на продукти, изработени от Доставчика, съответно снимковият материал е направен по поръчка на Доставчика.
8.2. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.
8.3. Доставчикът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.
8.4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.
8.5. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в клиентския профил електронни препратки, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси.
8.6. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание.
8.7. Доставчикът, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, загуба на информация, пропуснати ползи или други, предизвикани в резултат на употреба или не употреба на уеб-сайта, като това е независимо от съществуването или не съществуването на предупреждения спрямо Доставчика. Ако използването на материали от него от страна на Клиента доведе до възникване на вреди за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване или информация Клиентът поема изцяло отговорността и всички разходи, свързани с отстраняване на нанесените вреди.
8.8. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

IX. ОБРАТНА ВРЪЗКА

9.1. Всеки Клиент може да осъществи обратна връзка с Доставчика, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Връзка може да се осъществи чрез посочената е-поща, на телефонен номер 029454717 и през контактната форма в секция „Стани партньор“.
9.2. Доставчикът е администратор на уеб-сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания. В изпълнение на тази своя функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Клиентът може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени поръчки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.
10.2. Клиентът е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Клиента, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Клиентът е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
10.3. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.
10.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от отношенията между страните, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в гр. София.
10.5. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на е-поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле в уеб-сайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
10.6. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението поръчка за покупка на стока. Актуалният текст на Общите условия може да бъде намерен винаги на markos.bio
10.7. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.