За да ползвате услугите, предоставени от онлайн магазин markos.bio, Вие предоставяте Ваши лични данни според вида на ползваната услуга.

Моля, имайте предвид, че личните данни, предоставени от Вас при попълване на тази електронна регистрационна форма, ще бъдат обработени от Транс Уърлд Европа ООД, ЕИК 131199462, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505 ул. ГЕОРГИ МИНЧЕВ 12, Република България, представлявано от регистрирания представител Красимир Костов, в качеството му на администратор на лични данни.

За да се свържете с длъжностно лице по защита на данните, моля, използвайте следните детайли за контакт:

E-mail: contact@markos.bio

Телефонен номер: 02 9 454 717

Личните Ви данни ще бъдат обработени, както следва:

Цели, основания и срокове

  1. регистрация и поддръжка на клиентски профил в онлайн магазин markos.bio;
  2. обработване, администриране, изпълняване и осчетоводяване на направената от Вас поръчка на стока. За тази цел данните ще бъдат обработвани за срок до:
  • 11 години за данните, подлежащи на данъчни проверки и необходими за счетоводни цели,

а за всички останали данни – до:

  • 6 години след последната Ви поръчка или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове по правни претенции
  • директен маркетинг чрез изпращане на информация за продукти, промоционални условия, кампании, бюлетини и други реклами, свързани с дейността на Транс Уърлд Европа ООД. Това обработване се основава на законния интерес на Транс Уърлд Европа ООД да рекламира своите стоки и/или услуги. Разбира се, ще обработваме личните Ви данни за тази цел, само докато Вие не възразите срещу това.

Трети лица, които имат достъп до данните

Ако Вашата заявка подлежи на доставка от куриер, Вашите данни ще бъдат обработвани и от наш партньор, дружество, предоставящо куриерски услуги.

Ние можем също да възложим на външни експерти, като счетоводители и маркетингови агенции, една или всички от гореизброените дейности по обработване на Вашите лични данни, като осигурим тяхната защита и законосъобразно обработване.

Вашите права

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг по всяко време, като изпратите възражението си по един от следните начини:

  • по имейл до contact@markos.bio;
  • с писмо, адресирано до: Транс Уърлд Европа ООД, с адрес: гр. София, Бул. Владимир Вазов №25, Република България;
  • по какъвто и да е друг начин, посочен от markos.bio в съответното директно маркетингово съобщение – например чрез линк за отказване, изпратен в имейл.

Ако подадете такова възражение срещу директния маркетинг, повече няма да обработваме личните Ви данни за тази цел.

Можете да упражните правото си на достъп, коригиране или изтриване на личните Ви данни и правото си да ограничите обработването, като изпратите съответно заявление, използвайки горепосочените контакти.

Имате право и да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни за незаконосъобразно обработване на Вашите лични данни.